Aceasta Politică de Confidențialitate descrie modul prin care noi colectăm, folosim, stocăm și eliminăm informațiile personale  furnizate de fiecare utilizator (denumit "Utilizator") în contextul furnizării serviciilor noastre prin website-ul https://parchet-etalon.ro (denumit în continuare "Site").

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal  ca un angajament fundamental si depunem toate eforturile pentru a prelucra datele dumneavoastra in concordanta cu Regulamentul UE 2016/679 precum si orice alta legislatie aplicabila in Romania.

Datele personale

Le colectăm direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Fac referință la orice informații care pot face identificabilă o persoană  sau la identitatea personală. Atunci când sunteți angajat în activități pe Site-ul nostru, precum dar fără a se limita la: crearea de cont de client, plasare de comenzi, completarea unui formular, participarea la un sondaj, trimitere de opinii, vă vom solicita să ne furnizați anumite informații. Utilizarea informațiilor colectate se va limita doar la scopul furnizării serviciilor pentru care le-ați furnizat. Conectarea la website-ul parchet-etalon.ro se poate face si prin contul dvs. de Facebook sau Google. Daca alegeti una dintre aceste optiuni, sunteți direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc/Google LLC, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către parchet-etalon.ro. In aceste link-uri găsiți politicile de confidențialitate Facebook și Google: https://www.facebook.com/about/privacy,

https://policies.google.com/privacy

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile incluse in GDPR în categorii speciale de date cu caracter personal. Deasemeni nu dorim  să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, atunci vă rugăm să nu ne furnizați informații cu caracter personal.

Date Non-personale

Sunt acele informații care nu identifică o persoană specifică. Acest tip de informații pot include URL-ul website-ului vizitat anterior, tipul de browser utilizat, tipul de computer și informații tehnice despre Utilizatori in raport cu Site-ul nostru, precum sistemul de operare și furnizorul de Internet precum și altele similare.

Consimțământul.

Atunci când solicitați serviciile noastre prin crearea contului de client și/sau plasarea de comenzi, sau completarea de formulare online, sunteți de acord și acceptați posibilitatea de a vă colecta, procesa, stoca și utiliza datele personale în conformitate scopul si termenii Politicii de Confidențialitate.

Prin acordarea consimțământului dumneavoastră,beneficiați de dreptul la informare, de access la datele personale, dreptul la actualizare și stergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la resticționarea prelucrării, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie.

 

Dreptul de informare şi acces

(1) Aveti dreptul de a obţine din partea noastra o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc şi, în caz afirmativ, aveti acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

1.     a) scopurile prelucrării;

2.     b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

3.     c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost
sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii
internaţionale;

4.     d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele
cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a
stabili această perioadă;

5.     e) existenţa dreptului de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu
caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare
la dvs sau a dreptului de a se opune prelucrării;

6.     f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

7.     g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs,
orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

8.     h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională, aveti dreptul să fiti informată cu privire la
garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

(3) Subscrisa furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul
prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de dvs, subscrisa poate
percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care veti introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care veti solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4) Dreptul de a obţine o copie nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

 Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obţine de la subscrisa, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte ce va privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

(1) Aveti dreptul de a obţine din partea subscrisei ştergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, iar subscrisa are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

1.     a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2.     b) va retrageti consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

3.     c) va opuneti prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau va opuneti prelucrării când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct;

4.     d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

5.     e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale
care revine subscrisei în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa
căruia se află subscrisa;

6.     f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
societăţii informaţionale în mod direct unui copil.

(2) În cazul în care subscrisa a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligata,
să le şteargă, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele
respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

1.     a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

2.     b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului
Uniunii sau al dreptului intern care se aplică subscrisei sau pentru îndeplinirea unei
sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestita subscrisa;

3.     c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;

4.     d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică
ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul de a obţine ştergerea este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

5.     e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

(1) Aveti dreptul de a obţine din partea subscrisei restricţionarea
prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

1.     a) contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite subscrisei să verifice exactitatea datelor;

2.     b) prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneti ştergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

3.     c) subscrisa nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
dvs ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanţă; sau

4.     d) v-ati opus prelucrării din motive legate de situaţia particulară în care va aflati, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale subscrisei prevalează asupra celor ale dvs.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de
date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu
consimţământul dvs sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice
sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) Daca ati obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1)
veti fi informată de către subscrisa înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

 Dreptul la portabilitatea datelor

(1) Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc şi pe care le-ati furnizat subscrisei într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără
obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

1.     a) prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi

2.     b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1),
aveti dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la
un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) nu aduce
atingere stergerea datelor. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei
autorităţi oficiale cu care este învestita subscrisa.

(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

 Dreptul la opoziţie

(1) În orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de
situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc,
inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Subscrisa nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care vom demonstrea că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul
direct, aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest
scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura
în care este legată de marketingul direct respectiv.

(3) În cazul în care va opuneti prelucrării în scopul marketingului direct,
datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu dvs, dreptul menţionat la
alineatele (1) şi (2) va fi adus în mod explicit în atenţia dvs şi este
prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.

(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei
2002/58/CE, va puteti exercita dreptul de a va opune prin mijloace
automate care utilizează specificaţii tehnice.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata la adresa:  PARCHET ETALON  SRL – Bucuresti, str.Preciziei nr.1, tronson 1, parter, sector 6 sau prin e-mail: office@parchet-etalon.ro.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Date personale colectate

Datele personale colectate sunt: nume, adresa, e-mail, casuta postala, , telefon, fax, date bancare (optional).

Cum folosim datele colectate

Scopul colectarii datelor este: emiterea documentelor legale necesare actului de comerț, livrarea comenzilor, informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe web-site-ul http://www.parchet-etalon.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing, publicitate si statistica.

Newsletter și marketing email

Dacă Utilizatorul decide să se aboneze la Newsletter, va primi email-uri ce pot cuprinde informații despre companie, produse, servicii și promoții. Este posibil să folosim furnizori externi de soluții pentru expediere de Newslettere. Este posibil să împărtășim informațiile dumneavoastră cu acești furnizori de servicii doar pentru scopul limitat pentru care ne-ați acordat consimțământul.

Cum protejăm informațiile dvs.

Am adoptat procese adecvate pentru colectarea, stocarea și procesarea datelor, precum și măsuri de siguranță impotriva accesului neautorizat, alterarea, dezvăluirea sau distrugerea informațiilor personale, numelui de utilizator, parola, informații tranzacționale stocate pe Site-ul nostru.

Nu vindem sau închiriem datele personale ale Utilizatorilor catre alte entități. Putem furniza informații agregate demografice generice care nu sunt legate de nici o informație personala de identificare, către parteneri sau terți de încredere care furnizează activități sau servicii în numele nostru precum Newsletter sau sondaj de opinie. Informațiile furnizate sunt limitate doar la aceste scopuri și pentru care am primit consimțământul dvs.

Informațiile sunt utilizate doar pentru a se putea asigura colaborarea cu consumatorul și pentru a furniza Serviciile consumatorului.

Informaţiile vor putea fi folosite în alte cazuri doar dacă consumatorul şi-a dat acordul în mod expres.

Sediul societatii este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.

Linkuri

Acest website conține link-uri către alte site-uri. Vă rugăm să rețineți că Parchet Etalon nu este responsabilă pentru politica de confidențialitate și conținutul altor site-uri către care avem linkuri.

Termenul de pastrare al datelor colectate

Parchet Etalon păstrează datele dumneavoastră doar pentru perioada necesară furnizării serviciilor și în conformitate cu cerințele legale. Puteți să vă accesați datele cât timp vă mențineți un  cont activ și pe o perioadă conformă cu timpul de date furnizate.

Platile electronice

Modalitatile de plata pentru comenzile efectuate sunt:

·         Card online - tranzactie securizata 3D Secure prin PlatiOnline


·         Ramburs numerar la firma de curierat

Minori

 PARCHET ETALON  SRL sfatuieste parintii si tutorii sa invete copii cum sa foloseasca datele personale pe paginile de internet. Minorii nu ar trebui sa transmita datele personale site-ului https://www.parchet-etalon.ro  decat cu acordul parintilor sau tutorilor.

PARCHET ETALON  SRL nu va colecta niciodata cu buna stiinta date furnizate de minori, si nu le va folosi sau divulga unei terte parti fara acordul parintilor.

Notificarea schimbarilor

Parchet Etalon  are libertatea de a modifica Politica de Confidențialitate în orice moment. Atunci când avem modificări facem și actualizarea datei la finalul acestei pagini. Încurajăm Utilizatorii să verifice în mod regulat această pagină pentru orice modificare survenită și să rămână informați despre modul cum ne străduim să protejăm datele dumneavoastră personale. Este îndatorirea dvs. și sunteți de acord că sunteți responsabil să revedeți periodic această politică de confidențialitate și să fiți informat despre modificări.

 


Urmariti-ne pe Facebook

Setari cookie-uri